Är negativa känslor förknippade med inflammation?

Ja, det menar forskare vid Pennsylvania Universitet. Individer som upplevde mer negativa känslor i samband med lättare stress i vardagen visade sig i studie ha högre nivå av inflammation. Särskilt stor var effekten hos kvinnor.

Deltagarna ombads att rapportera olika stressande situationer i sin vardag och sina känslor i samband med dessa. De fick också lämna blodprov för att forskarna skulle kunna mäta markörer som indikerar på inflammation.[i]

Man fann att ju mer negativa känslor individerna upplevde i samband med lättare vardagsstress, desto högre var nivån på IL-6, en markör för inflammation. För kvinnor var dessutom CRP (C-reaktivt protein) förhöjt. CRP är en annan markör för inflammation.

Att arbeta på att bevara en positiv känsla trots vardagens utmaningar kan alltså ha stor betydelse för kroppen, eftersom kroniskt förhöjd inflammation bidrar till många problem.


[i] Sin NL, Graham-Engeland JE, Almeida DM. Daily positive events and inflammation: findings from the National Study of Daily Experiences.2015.

Dela med dig av din kommentar här ...