Integritetspolicy

Din in­tegritet är vik­tig för oss och Holistic följer reglerna för dataskyddsförordningen (GDPR). För att vi skall kunna fullfölja våra åtagande på bästa sätt till dig kan personuppgifter samlas in och sparas när du ger oss information, t.ex:

  • prenumererar på vårt nyhetsbrev
  • kontaktar oss via e-post, post, telefon, sms, vår webbplats eller sociala medier
  • anmäler dig till en föreläsning eller event som Holistic Sweden AB anordnar
  • är anställd eller har en praktikplats hos Holistic Sweden AB
  • publicerar innehåll i sociala medier kopplat till Holistic Sweden AB.
  • Vi kan hämta eller köpa of­fentliga per­son­uppgifter om dig från ex­em­pelvis SPAR, Skat­tev­er­ket och an­dra myn­digheter och ak­törer. Inköp av uppgifter görs ofta genom före­tag spe­cialis­er­ade på in­for­ma­tion och adress­reg­is­ter. I dessa fall ans­varar Holistic Sweden AB för dina per­son­uppgifter genom ett av­tal med före­taget.

Vi be­hand­lar dina per­son­uppgifter för att kunna

  • Informera om vårt arbete och vår verksamhet.
  • Kontakta dig om du har identifierats som kontaktperson för en organisation, till exempel ett företag, en skola, en förening etc.
  • Ge dig anpassad service, t.ex. servera mat med hänsyn till angivna allergier.
  • Kunna skicka ut viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.

Om cookies (webbkakor)

När du an­vän­der vår webb­plats la­grar vi så kallade cook­ies på din da­tor. Då la­gras in­for­ma­tion om din an­vänd­ning av vår webb­plats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webb­plats från en an­nan webb­plats. Detta görs för att för­bät­tra an­vän­darup­plevelsen för dig som besökare. In­for­ma­tion som la­gras kan vara teknisk in­for­ma­tion om din en­het, web­bläsarver­sion och IP-adress. Cook­ies in­nehåller inte uppgifter som t.ex. namn, per­son­num­mer och e-postadress. Om du inte vill att cook­ies la­gras i sam­band med ditt besök på vår webb­plats kan du än­dra det i in­ställ­ningarna för din web­bläsare så att den inte tillåter cook­ies.

Dina rättigheter

Du har rät­t en­ligt datasky­dds­förord­nin­gen att påverka din in­for­ma­tion och vilken in­for­ma­tion vi sparar om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att dess an­vänd­ning be­grän­sas av oss.

Givetvis kan du alltid med­dela oss om du inte vill att vi kon­tak­tar dig via ex­em­pelvis fy­siska brev eller tele­fon­sam­tal. Du kan själv avbryta e-pos­tut­s­kick från oss genom att klicka på ”Avs­luta prenu­mer­a­tion” längst ned i det e-postmed­de­lande du mot­tagit från oss. Notera att även om du spär­rar dig för en viss typ av ak­tivitet i vårt reg­is­ter kan vi ändå komma att kon­takta dig med vik­tigt in­for­ma­tion, som t ex än­drade eller up­p­dat­er­ade vil­lkor, in­for­ma­tion om av­tal eller lagän­dringar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna pol­icy kan komma att än­dras. Om vi gör nå­gra väsentliga än­dringar i denna pol­icy, pub­licerar vi dem ty­dligt på vår hem­sida eller kon­tak­tar dig di­rekt med mer in­for­ma­tion.

Den senaste up­p­dat­er­ade ver­sio­nen av in­tegritet­spol­i­cyn hit­tar du alltid på denna sida.

Denna in­tegritet­spol­icy gäller från 2018-05-25.
Senast up­p­dat­erad: 2018-05-30

Så kontaktar du oss

Du hittar våra kontaktuppgifter på: holistic.se/sv/kontakt