Miljö- och hållbarhetspolicy

En självklar del av Holistics vision att bidra till en friskare värld är att vara ett hållbart företag i alla aspekter. Att integrera hållbarhet i verksamhetens alla led är den enda vägen för att skapa ett långsiktigt bärkraftigt företag. Verksamheten ska bedrivas lagenligt, med hög etisk standard och med respekt och hänsyn för mänskliga rättigheter, människors hälsa och säkerhet samt för samhällets och miljöns bästa. Vi arbetar för att addera värde och göra en positiv skillnad för människor och miljö samt minimera Holistics negativa inverkan i världen. Holistic ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska erbjuda produkter och tjänster som är bra för människa och miljö.

Holistics hållbarhetsarbete fokuserar på:

 

  • att ur ett hållbarhetsperspektiv kontinuerligt förbättra vårt erbjudande av produkter och tjänster.
  • att ställa hållbarhetsrelaterade krav på leverantörer och andra affärspartners.
  • att minimera mängden förpackningar och välja material med så liten miljöpåverkan som är praktiskt möjligt och ekonomiskt genomförbart.
  • att sträva mot hållbara transportalternativ för att minimera den negativa påverkan på miljö och klimat.
  • att aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom vår verksamhet, kunskapsspridning och ett aktivt samhällsengagemang.

Miljö- och hållbarhetspolicyn gäller för bolagets alla delar och omfattar alla medarbetare. Övergripande ansvar för policyns efterlevnad har Holistics företagsledning. Varje avdelningsansvarig/chef ansvarar för att säkerställa att policyn implementeras och efterlevs.

Holistic ska vara transparent i hur arbetet med att uppnå uppsatta hållbarhetsmål framskrider och rapportera detta årligen.