Näringsämnen och PMS

Vitamin B6

Redan på 1970-talet använde man vitamin B6 framgångsrikt till kvinnor vid återkommande depressioner orsakad av P-piller. Dessa resultat ledde forskare till att utvärdera effekten av vitamin B6 vid PMS. Sedan 70-talet har det gjorts flera dubbelblinda studier på detta.33, 34

Majoriteten av dessa studier har visat en positiv effekt. I en välgjord studie fick 84 % av deltagarna minskade symtom när de fick vitamin B6.35

I en annan välgjord studie med 50 mg/dag av vitamin B6 minskade depression, trötthet och irritabilitet vid PMS.36

Det sätt på vilket östrogen negativt påverkar neurotransmittorer och endorfiner under den luteala fasen tycks vara sekundärt till minskningen av vitamin B6. Det är välkänt att östrogen negativt påverkar funktionen av vitamin B6. Nivåerna av vitamin B6 är som regel låga i deprimerade patienter, särskilt hos kvinnor som får östrogen, tex i from av P-piller. 37, 38

Tillskott med vitamin B6 har visat sig ha positiva effekter på alla PMS symtom, särskilt depression. Denna förbättring åstadkoms genom en kombination av en minskning av östrogennivåerna och en ökning av progesteronnivåerna under den luteala fasen.

Trots att PMS har många orsaker tycks tillskott med enbart vitamin B6 gynna de flesta patienter. Vitamin B6 har förmågan att öka bildandet av flera neurotransmittorer i hjärnan bland annat serotonin, dopamin, noradrenalin, adrenalin, taurin och histamin.

Vitamin B6 samverkar med magnesium i många olika enzymsystem. Ett av de sätt på vilket vitamin B6 förbättrar symtomen vid PMS är genom att öka mängden magnesium inuti cellerna.39 Utan vitamin B6 kan magnesium inte ta sig in i cellen, se nedan under magnesium.

I en studie på 680 kvinnor med PMS blev mer än 65 % bättre eller helt symtomfria när de fick tillskott av vitamin B6 med 100 mg eller mer per dag. Inga negativa effekter erhölls.40

En dos på 50–100 mg per dag räcker för de flesta och anses säker även vid lång tids användning. Vi en dosering över 50 mg per dag bör dosen fördelas över dagen med högst 50 mg per gång eftersom levern inte tycks kunna hantera större doser på en gång.

Det har varit mycket prat om att vitamin B6 kan vara farligt i doser över 25 mg per dag eftersom EFSA (europeiska livsmedelsverket har angivit 25 mg B6 som Upper Limit (UL). Allt talar för att vitamin B6 i doser upp till 100 mg per dag är säkra att använda. Det är först vid doser på 200 mg eller mer per dag under lång tid som man sett biverkningar hos vissa personer.

”The complete absence of adverse effects in credible, well-designed studies at 100 and 150 mg and only marginal evidence of adverse effects at 200 mg indicate that 100 mg can be confidently identified, with a low level of uncertainty, as a safe level of consumption. Consequently, CRN (Council for Responsible Nutrition) identifies the supplemental intake NOAEL (no-observed adverse effect level) for pyridoxine to be 100 mg.”41

Magnesium

Magnesiumbrist är starkt inblandad som orsak vid PMS. I en studie var halten magnesium nästan 20 % lägre hos kvinnor med PMS jämfört med kontrollgruppen.42 Magnesiumnivåerna i röda blodkroppar har visat sig vara signifikant lägre hos kvinnor med PMS än hos kvinnor utan PMS.26 Eftersom magnesium ingår i över 300 funktioner i cellerna47 kan magnesiumbrist vara orsaken till den mängd av de symtom som uppträder vid PMS. Vidare delar magnesiumbrist och PMS många gemensamma drag, och tillskott med magnesium har visat sig vara en effektiv behandling vid PMS.

I en studie gavs 360 mg magnesium, tre gånger per dag från ägglossning till början på mensblödningen hos kvinnor med PMS. Besvär med premenstruella humörsvängningar och depressioner minskade dramatisk.43

I en studie mätte man magnesium hos kvinnor med konstaterad PMS samt hos en kontrollgrupp, både i serum, röda blodkroppar (RBC) och mononukleära blodkroppar (MBC), dvs vita blodkroppar med en kärna (lymfocyter och monocyter). Man mätte under hela menscykeln, follikulära fasen (första halvan av menscykeln), ägglossning, tidig luteal fas och sen luteal fas44, 45 fann ingen skillnad i magnesiumnivån i serum mellan de båda grupperna och inte heller någon skillnad under de olika faserna av menstruationscykeln inom respektive grupp.

Däremot hade kvinnor med PMS signifikant lägre nivåer av magnesium i röda och vita blodkroppar (RBC och MBC) jämfört med kvinnor utan PMS och detta under hela menstruationscykeln. Magnesium finns till 99 % inuti cellerna och därför är analys i serum (blodvätskan) inte tillförlitlig. Det är nödvändigt att mäta magnesium i helblod för att se korrekt magnesiumnivå. Att man inte fann någon skillnad under menscykelns olika faser hos kvinnor med PMS beror på att dessa kvinnor hade en kronisk brist på magnesium under hela menscykeln. Man anser att kvinnor med PMS är känsliga för humörförändringar under den luteala fasen och att kronisk magnesiumbrist i cellerna är en faktor som utlöser detta.

Förutom emotionell instabilitet karakteriseras magnesiumbrist vid PMS av en ökad känslighet hos nerverna med generaliserad smärta och en lägre premenstruell smärttröskel. En studie på kvinnor med PMS visade en minskning av nervositet hos 89 %, minskning av ömma bröst hos 96 % och minskad viktuppgång hos 95 % av kvinnorna.26

Även om magnesium har visat sig ge bra resultat för sig själv har man fått ännu bättre resultat genom att kombinera det med vitamin B6 och andra näringsämnen. Flera studier har visat att när kvinnor med PMS får tillskott med multivitaminer och multimineraler med höga doser magnesium och vitamin B6 upplever de en kraftfull minskning av PMS-symtom46, 47, 48

Det optimala intaget av magnesium för kvinnor i allmänhet bör vara 6 mg per kg kroppsvikt. För en kvinna som väger 50 kg motsvarar det 300 mg och för en kvinna på 90 kg motsvarar det 540 mg magnesium. Vid behandling av PMS kan dessa mängder behöva ökas till det dubbla, dvs 12 mg/kg kroppsvikt. Det kan vara svårt att komma upp i dessa nivåer enbart via kosten och då är tillskott att rekommendera.

Det är viktigt att det magnesium som intas är lättupptagligt. Det bör vara magnesium bundet till malat, laktat, succinat, fumarat, citrat eller bis-glycinat. Magnesium bundet till oxid, hydroxid, karbonat, sulfat och glukonat har mycket sämre upptag och mera laxerande effekt.49, 50, 51

Den laxerande effekten av magnesium beror på att det inte tas upp i tunntarmen utan vandrar ned i tjocktarmen där dessa magnesiumföreningar binder vatten och har en laxerande verkan. Dessa magnesiumföreningar är bra mot förstoppning men overksamma som magnesiumtillskott.

Zink

Zink ingår i över 300 biokemiska processer i kroppen, bla för reglering av könshormoner och för produktion och utsöndring av hormoner. Kvinnor med PMS har låga zinknivåer.

I en studie visades att för kvinnor utan PMS var nivåerna av zink i stort sett konstanta under hela menscykeln. Kvinnor med PMS hade lägre nivåer av zink under hela menscykeln jämfört med kvinnor utan PMS. Dessutom hade de lägre nivåer av zink under andra halvan av menscykeln jämfört med den första halvan. Höga kopparnivåer minskar tillgängligheten av zink i kroppen. Hos kvinnor med PMS var nivåerna av koppar högre, samtidigt som kvoten zink/koppar var lägre under den luteala fasen jämfört med kvinnor utan PMS.52

Zink är en av kontrollfaktorerna för prolaktinutsöndring.53 När zinknivåerna är låga ökar utsöndringen av prolaktin och tvärtom, varför zinktillskott är väldigt bra vid höga nivåer av prolaktin. En effektiv dos vid höga prolaktinnivåer är 30–45 mg zink per dag i lättupptaglig form, t.e.x. zinkpikolinat, zinkmalat, zinkcitrat.

Kalcium

Högt kalciumintag pga hög mjölkkonsumtion har visat sig öka risken för PMS.30 Samtidigt finns det studier som visar positiva resultat med kalcium vid doser på 1 000–1 336 mg särskilt på humörsvängningar.54

Vitamin E

Dubbelblinda studier på tillskott av vitamin E hos kvinnor med PMS har visat på signifikanta förbättringar av ömma bröst, nervositet, huvudvärk, trötthet depression och sömnproblem.23, 55, 56, 57

I en dubbelblind studie där kvinnor med PMS fick vitamin E, 400 IE minskade fysiska symtom som viktuppgång och ömma bröst med 33 %. Oro minskade med 38 % och depression minskade med 27 % efter 3 mån användning. De som tog vitamin E hade också mer energi, mindre huvudvärk och minskat sug efter sötsaker.

I en studie från 2016 visas att tillskott med vitaminerna E och D är en effektiv behandling vid PMS.58

Naturligt vitamin E innehåller åtta olika molekyler, fyra tokoferoler och fyra tokotrienoler. De har delvis olika och synergistiska effekter. Vid tillskott med vitamin E är det viktigt att använda en form där alla dessa åtta verksamma ämnen ingår samt att det är naturlig form och inte syntetisk. De flesta kosttillskott använder bara en form av vitamin E och är oftast i syntetisk form.

Essentiella fettsyror

Det har visats att kvinnor med PMS har avvikelser vad gäller essentiella fettsyror (omega 6) och prostaglandiner. De har högre än normala nivåer av linolsyra samtidigt som de har lägre än normala nivåer av gammalinolensyra (GLA).59 Detta indikerar en försämrad omvandling av linolsyra till GLA. GLA bildar anti-inflammatoriska prostaglandiner och brist på GLA kan leda till mer inflammationer.

GLA fås genom omvandling från linolsyra (omega 6), men denna omvandling kräver tillräckliga mängder av vitamin B6, magnesium och zink, eftersom dessa ämnen behövs för enzymet delta-6-desaturas som är det enzym som styr denna omvandling. Som vi redan sett är brister på en eller flera av dessa näringsämnen vanliga hos kvinnor med PMS, varför man kan förvänta sig minskade nivåer av GLA. Tillskott med GLA i form av jättenattljusolja och boragoolja har använts flitigt vid PMS men forskningen är kontroversiell vad gäller GLA vid PMS. Dubbelblinda studier med GLA har inte visat någon större fördel jämfört med placebo.

Eftersom dessa kvinnor redan har för mycket linolsyra men för lite GLA är det bättre att öka graden av konvertering till GLA istället för att bara ge GLA. För detta behövs tillskott av de nödvändiga näringsämnena som krävs för omvandlingen av fettsyrorna (vitamin B6, magnesium, zink och andra näringsämnen) tillsammans med tillräckliga mängder av essentiella fettsyror. I vissa fall kan även tillskott av GLA behövas.

Tillskott med multivitaminer och mineraler

Ett tillskott av multivitaminer/mineraler av bra kvalitet som ger alla kända vitaminer och mineraler i en balanserad form är en grund vid behandling av PMS av flera skäl. Dels är näringsbrister mycket vanligt hos kvinnor med PMS. Och höga doser multivitamin/mineral tillskott har visat sig ge tydliga förbättringar vid PMS.

Det visar sig att kvinnor med PMS via kosten får i sig betydligt lägre mängder av vissa näringsämnen än kvinnor utan PMS. Mängderna ligger i närheten av de av myndigheterna rekommenderade nivåerna, så kallade DRI (Dagligt Rekommenderat Intag), men dessa nivåer är alldeles för låga. De kan fungera för att undvika kända bristsjukdomar som skörbjugg, beriberi och pellagra men de räcker inte till för att ha en optimalt hälsa eller för att undvika PMS.

Jämfört med kvinnor utan PMS visade det sig att kvinnor med PMS fick i sig endast 2,2 % av tiamin (B1), 2,2 % riboflavin (B2), 16,7 % niacin (B3), 8,7 % pantotensyra (B5) och 2,7 % pyridoxin (B6).26 Det finns därför anledning att ifrågasätta myndigheternas rekommendationer.

Flera dubbelblinda studier har visat att kvinnor med PMS som får tillskott med multivitamin/mineral med höga doser magnesium och vitamin B6 upplever minst 70 % minskning av både pre- och postmenstruella besvär. 45, 46

Probiotika

Ett sätt på vilket levern avgiftar cancerframkallande ämnen liksom kroppsegna hormoner som tex östrogen är genom att koppla glukuronsyra till toxinet eller hormonet och utsöndra det med gallan till tarmen. Vissa bakterier tillverkar betaglukuronidas som är ett enzym som bryter upp bindningen mellan toxiner och glukuronsyra. Ökad aktivitet av betaglukuronidas har visat sig öka risken för cancer, särskilt östrogenberoende bröstcancer och även PMS. Aktiviteten av betaglukuronidas kan minskas genom tillskott med Lactobacillus acidophilus.60

Genom kostomläggning till en mer grönsaks- och fiberrik kost och en minskning av socker, kött, mjölk och fett gynnas goda bakterier vilket minskar aktiviteten hos skadliga bakterier.

Tillskott med probiotika (goda tarmbakterier) hjälper till att skapa en normal tarmflora. Vid PMS bör man inta ett tillskott med minst 5 miljarder levande bakterier per dag. De viktigaste stammarna är Lactobacillus och Bifidobakterier.

Progesteron

Användning av progesteron är vanligt vid PMS. Bioidentiskt progesteron även kallat naturligt progesteron framställs genom att man extraherar ämnet diosgenin från mexikansk jamsrot. Disogenin omvandlas sedan kemiskt till naturligt progesteron. Det som gör naturligt progesteron ”naturlig” är inte att den framställs från växtriket utan att naturligt progesteron är 100% identiskt med kvinnans eget progesteronhormon. Det progesteron som används som läkemedel och i P-piller kallas syntetsikt därför att det inte är bioidentiskt (identiskt med kvinnans eget progetseron). Syntetiskt progesteron, liksom östrogen, har effekter men ger upphov till en hel del biverkningar, till skillnad från naturligt, bioidentiskt progesteron och östrogen. Syntetsikt progesteron ges ibland som hormonterapi till kvinnor med PMS. Numera har man vid PMS som regel ersatt hormonterapi med antidepressiva SSRI medel för dess effekter på serotonin. Men dessa läkemedel gör ingenting åt orsaken och har allvarliga biverkningar.

Många kvinnor har provat progesteronkräm med naturligt progesteron med god effekt. Observera att naturlig progesteronkräm är ett läkemedel och att wild jam kräm inte innehåller progesteron utan diosgenin, ett ämne som kroppen inte kan omvandla till progesteron. Trots detta upplever många kvinnor visst resultat med wild yam kräm även om effekten inte blir lika bra som med progesteronkräm. Trots att användning av naturligt progesteron har viss effekt är det bättre att hjälpa kroppen att själv förbättra kvoten av östrogen och progesteron genom att påverka de underliggande orsaksfaktorerna. Dessa faktorer är främst ökat intag av xenoöstrogener (kemikalier via mat och vatten, tex bekämpningsmedel och BPA i plastflaskor), minskad nedbrytning av östorgen i levern, minskad produktion av progesteron i äggstockarna (gulkroppen) ofta till följd av brist på vitamin B, zink och magnesium.

Det är bättre att åtgärda den underliggande bristen på vitaminer och mineraler samt den minskade nedbrytningen av hormoner i levern än att använda progesteronkräm. Skulle övrig behandling inte räcka till kan naturlig progesteronkräm vara ett alternativ.


PMS

9

Symptom vid PMS

Att vara kvinna är ingen sjukdom. Menstruation, graviditet, förlossning och klimakteriet är naturliga delar av kvinnors liv. Läs mer

9

Orsaker till PMS

Oftast är det biokemiska obalanser som skapar näringsobalanser som i sin tur ger upphov till hormonella obalanser. Läs mer

9

Diagnosticering av PMS

En god hjälp att ställa diagnos är en symtomdagbok under ett par månaders tid, där kvinnan skriver upp sina symtom och när de inträffar i menscykeln. Läs mer

9

Östrogenmetabolism

En av de vanligaste faktorerna man finner hos kvinnor med PMS är en förhöjd kvot av östrogen i förhållande till progesteron. Läs mer

9

Kostens betydelse för PMS

Socker, särskilt i kombination med koffein, och särskilt choklad, har en skadlig inverkan på PMS och humörsvängningar. Läs mer

9

Näringsämnen och PMS

Det är bättre att åtgärda den underliggande bristen på vitaminer och mineraler samt den minskade nedbrytningen av hormoner i levern än att använda progesteronkräm. Läs mer

9

Örter och PMS

Angelica sinensis, lakritsrot, maskrosrot, amerikansk frossört, silverax, kyskhetsträd. Läs mer

9

Konventionell behandling av PMS

Många kvinnor rekommenderas P-piller. En del blir hjälpta av det men inte alla. Det är viktigt att förstå att P-piller inte åtgärdar orsaken till den hormonobalans som finns. Läs mer

9

Holistisk behandling av PMS

Det är dyrt att genomföra studier och läkemedelsindustrin har intresse av att finansiera studier på alternativa metoder inom sjukvården. Läs mer

9

Sammanfattning

Kost, stresshantering, motion, rekommenderade kosttillskott . Läs mer

9

Formulär för PMS

Bertil ska lägga till en sak i slutet... Gemensam/Holistic/Sälj- & Marknad/Marknadsföring/2017/Broschyrer och Foldrar/PMS/Underlag/PMS-formulär.inddLäs mer

 
 
 

Referenser

 1. Barnhart KT, Freeman EW, Sondheimer SJ. A clinicians guide to the premenstrual syndrome. Med Clin North Am 1995; 79: 1457-1472. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7475500
 2. Richardson JT. The premenstrual syndrome: a brief history. Soc Sci Med. 1995 Sep;41(6):761-7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+premestrual+syndrome%3A+a+brief+history%2C+Richardson+JT
 3. Mortola JF. A risk-benefit appraisal of drugs used in the management of premenstrual syndrome. Drug Saf. 1994 Feb;10(2):160-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mortola+JF+A+risk+benefin+appraisal+of+drugs
 4. Mortola JF. Premenstrual syndrome. Trends Endocrinol Metab. 1996 Jul;7(5):184-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406746
 5. Nader S. Premenstrual syndrome. Postgraduate Med 1991; 90:173-180
 6. Smith S. The premenstrual syndrome – diagnosis and management. Fertility Sterility 1989; 53: 527-543
 7. Falck F Jr, Ricci A Jr, Wolff MS, Godbold J, Deckers P; Pesticides and polychlorinated biphenyl residues in human breast lipids and their relation to breast cancer; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falck+F%2C+Ricci
 8. Sharpe RM, Skakkebaek NE; Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive tract?; Lancet. 1993 May 29;341(8857):1392-5. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8098802
 9. Brayshaw ND, Brayshaw DD; Thyroid Hypofunction in Premenstrual Syndrome; N Engl J Med 1986; 315:1486-1487
 10. Roy-Byrne PP, Rubinow DR, Hoban MC, Grover GN, Blank D; TSH and prolactin responses to TRH in patients with premenstrual syndrome; Am J Psychiatry. 1987 Apr;144(4):480-4.
 11. Van Zak DB; Biofeedback treatments for premenstrual and premenstrual affective syndromes; Int J Psychosom. 1994;41(1-4):53-60.
 12. Sharma B, Misra R, Singh K, Sharma R, Archana; Comparative study of effect of anuloma-viloma (pranayam) and yogic asanas in premenstrual syndrome; Indian J Physiol Pharmacol. 2013 Oct-Dec;57(4):384-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968577
 13. Aganoff JA1, Boyle GJ; Aerobic exercise, mood states and menstrual cycle symptoms; J Psychosom Res. 1994 Apr;38(3):183-92.
 14. Choi PY1, Salmon P; Symptom changes across the menstrual cycle in competitive sportswomen, exercisers and sedentary women; Br J Clin Psychol. 1995 Sep;34 ( Pt 3):447-60.
 15. Steege JF1, Blumenthal JA; The effects of aerobic exercise on premenstrual symptoms in middle-aged women: a preliminary study; J Psychosom Res. 1993;37(2):127-33.
 16. Gannon L; The potential role of exercise in the alleviation of menstrual disorders and menopausal symptoms: a theoretical synthesis of recent research; Women Health. 1988;14(2):105-27.
 17. Wang M, Seippel L, Purdy RH; Relationship between symptom severity and steroid variation in women with premenstrual syndrome: study on serum pregnenolone, pregnenolone sulfate, 5 alpha-pregnane-3,20-dione and 3 alpha-hydroxy-5 alpha-pregnan-20-one; J Clin Endocrinol Metab. 1996 Mar;81(3):1076-82. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang+M%2C+Seippel+L%2C+Purdy+RH
 18. Facchinetti F, Nappi G, Petraglia F, Volpe A, Genazzani AR; Oestradiol/progesterone imbalance and the premenstrual syndrome; Lancet. 1983 Dec 3;2(8362):1302.
 19. Munday MR, Brush MG, Taylor RW; Correlations between progesterone, oestradiol and aldosterone levels in the premenstrual syndrome; Clin Endocrinol (Oxf). 1981 Jan;14(1):1-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7194756
 20. Bäckström T, Mattsson B; Correlation of symptoms in pre-menstrual tension to oestrogen and progesterone concentrations in blood plasma. A preliminary study; Neuropsychobiology. 1975;1(2):80-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Correlations+of+symptoms+in+premenstrual+tension+to+oestrogen+and+progesteron+conentrations+in+blood+plasma
 21. Severino SK, Moline ML; Premenstrual syndrome. Identification and management; Drugs. 1995 Jan;49(1):71-82. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7705217
 22. Eriksson E1, Alling C, Andersch B, Andersson K, Berggren U; Cerebrospinal fluid levels of monoamine metabolites. A preliminary study of their relation to menstrual cycle phase, sex steroids, and pituitary hormones in healthy women and in women with premenstrual syndrome; Neuropsychopharmacology. 1994 Nov;11(3):201-13. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cerebrospinal+fluid+levels+of+monoamine+cycle+phase%2C+sex+steroids
 23. Halbreich U1, Petty F, Yonkers K, Kramer GL, Rush AJ, Bibi KW; Low plasma gamma-aminobutyric acid levels during the late luteal phase of women with premenstrual dysphoric disorder; Am J Psychiatry. 1996 May;153(5):718-20. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halbreich+U%2C+low+plasma+gamma-aminobutyric+acid
 24. Chuong CJ1, Hsi BP, Gibbons WE; Periovulatory beta-endorphin levels in premenstrual syndrome; Obstet Gynecol. 1994 May;83(5 Pt 1):755-60. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=peri+ovulatory+beta+endorphin+levels+in+premenstrual+syndrome
 25. Janal MN, Colt EW, Clark WC, Glusman M. Pain sensitivity, mood and plasma endocrine levels in man following long-distance running: effects of naloxone. Pain 1984;19:13-25.
 26. Wynn V, Adams PW, Folkard J, Seed M;Tryptophan, depression and steroidal contraception; J Steroid Biochem. 1975 Jun;6(6):965-70. www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022473175903362 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tryptophan+depression+and+steroidal+contraception
 27. Abraham GE; Nutritional factors in the etiology of the premenstrual tension syndromes; J Reprod Med. 1983 Jul;28(7):446-64.
 28. Rossignol AM1, Bonnlander H; Prevalence and severity of the premenstrual syndrome. Effects of foods and beverages that are sweet or high in sugar content; Reprod Med. 1991 Feb;36(2):131-6.
 29. Rossignol AM1, Bonnlander H; Caffeine-containing beverages, total fluid consumption, and premenstrual syndrome; Am J Public Health. 1990 Sep;80(9):1106-10. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2382749
 30. Rossignol AM; Caffeine-containing beverages and premenstrual syndrome in young women; Am J Public Health. 1985 Nov;75(11):1335-7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4051076
 31. Puder JJ, Blum CA, Mueller B, De Geyter Ch, Dye L, Keller U; Menstrual cycle symptoms are associated with changes in low-grade inflammation; Eur J Clin Invest. 2006 Jan;36(1):58-64. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16403011
 32. Gorbach SL, Goldin BR; Diet and the excretion and enterohepatic cycling of estrogens; Prev Med. 1987 Jul;16(4):525-31. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=diet+and+the+excretion+and+enterohepatic+cycling+of+estrogens
 33. Berman MK1, Taylor ML, Freeman E; Vitamin B-6 in premenstrual syndrome; J Am Diet Assoc. 1990 Jun;90(6):859-61.
 34. Kleijnen J1, Ter Riet G, Knipschild P; Vitamin B6 in the treatment of the premenstrual syndrome--a review; Br J Obstet Gynaecol. 1990 Sep;97(9):847-52.
 35. Barr W; Pyridoxine supplements in the premenstrual syndrome; Practitioner. 1984 Apr;228(1390):425-7.
 36. Doll H, Brown S, Thurston A, Vessey M; Pyridoxine (vitamin B6) and the premenstrual syndrome: a randomized crossover trial; J R Coll Gen Pract. 1989 Sep;39(326):364-8.
 37. Wynn V, Adams PW, Folkard J, Seed M; Tryptophan, depression and steroidal contraception; J Steroid Biochem. 1975 Jun;6(6):965-70.
 38. Bermond P; Therapy of side effects of oral contraceptive agents with vitamin B6; Acta Vitaminol Enzymol. 1982;4(1-2):45-54.
 39. Majumdar P1, Boylan LM; Alteration of tissue magnesium levels in rats by dietary vitamin B6 supplementation; Int J Vitam Nutr Res. 1989;59(3):300-3.See comment in PubMed Commons below
 40. Brush MG, Bennett T, Hansen K; Pyridoxine in the treatment of premenstrual syndrome: a retrospective survey in 630 patients; Br J Clin Pract. 1988 Nov;42(11):448-52.
 41. www.crnusa.org/safety/updatedpdfs/14-CRNVMS3-VITAMINB6-PYRIDOXINE.pdf
 42. Posaci C, Erten O, Uren A, Acar B; Plasma copper, zinc and magnesium levels in patients with premenstrual tension syndrome; Acta Obstet Gynecol Scand. 1994 Jul;73(6):452-5.
 43. Facchinetti F1, Borella P, Sances G, Fioroni L, Nappi RE, Genazzani AR; Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes; Obstet Gynecol. 1991 Aug;78(2):177-81.
 44. Rosenstein DL, Elin RJ, Hosseini JM, Grover G, Rubinow DR; Magnesium measures across the menstrual cycle in premenstrual syndrome; Biol Psychiatry. 1994 Apr 15;35(8):557-61.
 45. Abraham GE, Lubran MM. Serum and red cell magnesium levels in patients with premenstrual tension. Am J Clin Nutr. 1981 Nov;34(11):2364-6.
 46. London RS1, Bradley L, Chiamori NY; Effect of a nutritional supplement on premenstrual symptomatology in women with premenstrual syndrome: a double-blind longitudinal study; J Am Coll Nutr. 1991 Oct;10(5):494-9.
 47. Stewart A; Clinical and biochemical effects of nutritional supplementation on the premenstrual syndrome; J Reprod Med. 1987 Jun;32(6):435-41.
 48. Fathizadeh N1, Ebrahimi E, Valiani M, Tavakoli N, Evaluating the effect of magnesium and magnesium plus vitamin B6 supplement on the severity of premenstrual syndrome. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010 Dec;15(Suppl 1):401-5.
 49. Docent Rune Eliasson; Integrativ medicin; 2015-11-15 integrativ-medicin.se/osteoporos-frakturer-och-behovet-av-mirakelmetallen-magnesium/
 50. Lindberg JS, Zobitz MM, Poindexter JR, Pak CY; Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide; J Am Coll Nutr. 1990 Feb;9(1):48-55.
 51. Bøhmer T1, Røseth A, Holm H, Weberg-Teigen S, Wahl L; Bioavailability of oral magnesium supplementation in female students evaluated from elimination of magnesium in 24-hour urine; Magnes Trace Elem. 1990;9(5):272-8.
 52. Chuong CJ, Dawson EB; Zinc and copper levels in premenstrual syndrome; Fertil Steril. 1994 Aug;62(2):313-20.
 53. Judd AM, Macleod RM, Login IS; Zinc acutely, selectively and reversibly inhibits pituitary prolactin secretion; Brain Res. 1984 Feb 27;294(1):190-2.
 54. Penland JG1, Johnson PE. Dietary calcium and manganese effects on menstrual cycle symptoms. Am J Obstet Gynecol. 1993 May;168(5):1417-23.
 55. London RS, Sundaram GS, Murphy L, Goldstein PJ; The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study; J Am Coll Nutr. 1983;2(2):115-22.
 56. London RS, Sundaram G, Manimekalai S, Murphy L, Reynolds M, Goldstein P; The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study. II. Endocrine correlates; J Am Coll Nutr. 1984;3(4):351-6.
 57. London RS, Murphy L, Kitlowski KE, Reynolds MA; Efficacy of alpha-tocopherol in the treatment of the premenstrual syndrome; J Reprod Med. 1987 Jun;32(6):400-4.
 58. Dadkhah H1, Ebrahimi E2, Fathizadeh N1, Evaluating the effects of vitamin D and vitamin E supplement on premenstrual syndrome: A randomized, double-blind, controlled trial. Iran J Nurs Midwifery Res. 2016 Mar-Apr;21(2):159-64. doi: 10.4103/1735-9066.178237.
 59. Brush MG, Watson SJ, Horrobin DF, Manku MS; Abnormal essential fatty acid levels in plasma of women with premenstrual syndrome; Am J Obstet Gynecol. 1984 Oct 15;150(4):363-6.
 60. Goldin BR, Gorbach SL; The effect of milk and lactobacillus feeding on human intestinal bacterial enzyme activity; Am J Clin Nutr. 1984 May;39(5):756-61.
 61. www.mayoclinic.org/drugs-supplements/dong-quai/dosing/hrb-20059206
 62. Costello CH, Lynn EV; Estrogenic substances from plants; glycyrrhiza; J Am Pharm Assoc Am Pharm Assoc. 1950 Mar;39(3):177-80.
 63. Kumagai A, Nishino K, Shimomura A, Kin T, Yamamura Y; Effect of glycyrrhizin on estrogen action; Endocrinol Jpn. 1967 Mar;14(1):34-8.
 64. Farese RV Jr, Biglieri EG, Shackleton CH, Irony I, Gomez-Fontes R; Licorice-induced hypermineralocorticoidism; N Engl J Med. 1991 Oct 24;325(17):1223-7.
 65. Størmer FC, Reistad R, Alexander J; Glycyrrhizic acid in liquorice--evaluation of health hazard; Food Chem Toxicol. 1993 Apr;31(4):303-12.
 66. www.herbslist.net/skullcap.html
 67. Webb JL; Nutritional effects of oral contraceptive use: a review; J Reprod Med. 1980 Oct;25(4):150-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001015
 68. www.bokus.com/bok/9789187207631/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/
  lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Peter-Gotzsche-pa-krigsstigen-mot-psykiatrin/
 69. Fass: www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19961108000027