MILJÖ-HÅLLBARHETSPOLICY OCH MILJÖCERTIFIERINGAR

 En självklar del av Holistics vision att bidra till en friskare värld är att vara ett hållbart företag i alla aspekter. Vi är övertygade om att den enda vägen till att skapa ett långsiktigt bärkraftigt företag är att integrera hållbarhet i verksamhetens alla led.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Verksamheten ska bedrivas lagenligt, med hög etisk standard och med respekt och hänsyn för mänskliga rättigheter, människors hälsa och säkerhet samt för samhällets och miljöns bästa. Vi arbetar för att addera värde och göra en positiv skillnad för människor och miljö samt minimera Holistics negativa inverkan i världen. Holistic ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska erbjuda produkter och tjänster som är bra för människa och miljö.

Holistics hållbarhetsarbete fokuserar på:

Miljö- och hållbarhetspolicyn gäller för bolagets alla delar och omfattar alla medarbetare. Övergripande ansvar för policyns efterlevnad har Holistics företagsledning. Varje avdelningsansvarig/chef ansvarar för att säkerställa att policyn implementeras och efterlevs.

Holistic ska vara transparent i hur arbetet med att uppnå uppsatta hållbarhetsmål framskrider och rapportera detta årligen.

Miljöcertifieringar

EKO-CERTIFIERING

Holistic är ekologiskt certifierade enligt EU-förordning 834/2007 som utgör grunden för en hållbar utveckling av ekologisk produktion.

KRAV-CERTIFIERING

Holistic är även certifierade enligt KRAV som är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan