Integritetspolicy

Din in­tegritet är vik­tig för oss och Holistic följer reglerna för dataskyddsförordningen (GDPR). För att vi skall kunna fullfölja våra åtagande på bästa sätt till dig kan personuppgifter samlas in och sparas när du ger oss information, t.ex:

Vi be­hand­lar dina per­son­uppgifter för att kunna

Om cookies (webbkakor)

När du an­vän­der vår webb­plats la­grar vi så kallade cook­ies på din da­tor. Då la­gras in­for­ma­tion om din an­vänd­ning av vår webb­plats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webb­plats från en an­nan webb­plats. Detta görs för att för­bät­tra an­vän­darup­plevelsen för dig som besökare. In­for­ma­tion som la­gras kan vara teknisk in­for­ma­tion om din en­het, web­bläsarver­sion och IP-adress. Cook­ies in­nehåller inte uppgifter som t.ex. namn, per­son­num­mer och e-postadress. Om du inte vill att cook­ies la­gras i sam­band med ditt besök på vår webb­plats kan du än­dra det i in­ställ­ningarna för din web­bläsare så att den inte tillåter cook­ies.

Dina rättigheter

Du har rät­t en­ligt datasky­dds­förord­nin­gen att påverka din in­for­ma­tion och vilken in­for­ma­tion vi sparar om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att dess an­vänd­ning be­grän­sas av oss.

Givetvis kan du alltid med­dela oss om du inte vill att vi kon­tak­tar dig via ex­em­pelvis fy­siska brev eller tele­fon­sam­tal. Du kan själv avbryta e-pos­tut­s­kick från oss genom att klicka på ”Avs­luta prenu­mer­a­tion” längst ned i det e-postmed­de­lande du mot­tagit från oss. Notera att även om du spär­rar dig för en viss typ av ak­tivitet i vårt reg­is­ter kan vi ändå komma att kon­takta dig med vik­tigt in­for­ma­tion, som t ex än­drade eller up­p­dat­er­ade vil­lkor, in­for­ma­tion om av­tal eller lagän­dringar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna pol­icy kan komma att än­dras. Om vi gör nå­gra väsentliga än­dringar i denna pol­icy, pub­licerar vi dem ty­dligt på vår hem­sida eller kon­tak­tar dig di­rekt med mer in­for­ma­tion.

Den senaste up­p­dat­er­ade ver­sio­nen av in­tegritet­spol­i­cyn hit­tar du alltid på denna sida.

Så kontaktar du oss

Du hittar våra kontaktuppgifter här.