MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY 

En självklar del av Holistics vision att bidra till en friskare värld är att vara ett hållbart företag i alla aspekter. Vi är övertygade om att den enda vägen till att skapa ett långsiktigt bärkraftigt företag är att integrera hållbarhet i verksamhetens alla led.


Verksamheten ska bedrivas lagenligt, med hög etisk standard och med respekt och hänsyn för mänskliga rättigheter, människors hälsa och säkerhet samt för samhällets och miljöns bästa. Vi arbetar för att addera värde och göra en positiv skillnad för människor och miljö samt minimera Holistics negativa inverkan i världen. Holistic ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska erbjuda produkter och tjänster som är bra för människa och miljö.

Holistics hållbarhetsarbete fokuserar på:

Miljö- och hållbarhetspolicyn gäller för bolagets alla delar och omfattar alla medarbetare. Övergripande ansvar för policyns efterlevnad har Holistics företagsledning. Varje avdelningsansvarig/chef ansvarar för att säkerställa att policyn implementeras och efterlevs.

Holistic ska vara transparent i hur arbetet med att uppnå uppsatta hållbarhetsmål framskrider och rapportera detta årligen.